Monday, June 24Modern Manufacturing
×

สมอ. สัญจรพิษณุโลก สร้างเครือข่าย ขายสินค้ามีมาตรฐาน มอก. 

สมอ. สัญจรพิษณุโลก สร้างเครือข่าย ขายสินค้ามีมาตรฐาน มอก. 

สมอ. สัญจรพิษณุโลก สร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการตลาดขายสินค้ามีมาตรฐาน มอก. เสริมแกร่งด้านมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการทุกระดับ หนุนใช้ปูนไฮดรอลิกแทนปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ลดโลกร้อน 

สมอ. สัญจรพิษณุโลก สร้างเครือข่าย ขายสินค้ามีมาตรฐาน มอก. 

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม สมอ. สัญจรเป็นการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการมาตรฐานของ สมอ. ลงสู่พื้นที่ภูมิภาค เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิตชุมชน และร้านค้ารายย่อย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ด้านการมาตรฐานและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสำเร็จให้ภาคธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลประชาชน สิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้ให้กับประชาชน 

สมอ. สัญจรพิษณุโลก สร้างเครือข่าย ขายสินค้ามีมาตรฐาน มอก. 

[Part 2 ]คุยกับตัวจริงเรื่อง Terminal Block จาก TOYOGIKEN | K.P.T Machinery

การจัดกิจกรรม สมอ. สัญจรในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2566 ที่ สมอ. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดย 2 ครั้งที่ผ่านมาจัดที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน มอก. จำนวน 26 ราย และมีผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้มาตรฐาน มอก.เอส จำนวน 9 ราย อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน จำนวน 5 ราย รวมถึงมีผู้ผลิตชุมชนที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 108 ราย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 

1) การสัมมนาให้ความรู้ด้านการมาตรฐานและการจำหน่ายสินค้าที่มี มอก. อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการตลาดในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน และร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสกรณีพบสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในพื้นที่อีกด้วย                  

2) การสัมมนาเรื่อง “มอก. : ทางเลือกสู่ “ทางรอด” ในการดำเนินธุรกิจ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตและปูนซีเมนต์ มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาต มอก. และการตรวจติดตามภายหลังได้รับใบอนุญาต  ตลอดจนการใช้ปูนซีเมนต์  ไฮดรอลิคแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกันต่อไป

3) การสัมมนาผู้ผลิตชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์และข้อกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ตลอดจนข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการทำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัย สามารถพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตชุมชน 

4) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง มอก.เอส ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ร้านม่อนลับแล ได้รับการรับรอง มอก.เอส การบริการร้านกาแฟ  และร้านซัมเมอร์ กรีน คาเฟ่ ได้รับการรับรอง มอก.เอส การบริการร้านกาแฟ และการบริการกิจกรรมเชิงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 ราย ยังคงรักษาคุณภาพด้านการบริการได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐาน 

รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบความพร้อมของผู้ประกอบการก่อนการตรวจประเมิน มอก. เอส การบริการสักคิ้ว จำนวน 1 ราย คือ ร้านม่าหมี่แฮร์คิ้วสวยอุตรดิตถ์ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่มผู้ประกอบการเสริมสวยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก เพื่อเตรียมยื่นขอรับรอง มอก.เอส อีกจำนวน 15 ราย ด้วย

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้แก่ผู้ผลิตชุมชนจำนวน 12 ราย ซึ่งได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สบู่ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เครื่องประดับทองคำ ผ้ายกมุก ผ้าคลุมไหล่ ถ่านดูดกลิ่น ทอฟฟี่ ผักและผลไม้กวน และพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)  แก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 3 ราย (6 ใบรับรอง)  ในด้านการบริการทำความสะอาดรถยนต์ การบริการร้านกาแฟ การบริการตัดแต่งทรงผม การบริการออร์กาไนเซอร์ การบริการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และการบริการนวดและสปา อีกด้วย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×