Tuesday, February 27Modern Manufacturing
×

กรอ.ปลื้ม ผลงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างงาน สร้างอาชีพ กว่า 300 ล้านบาท

กรอ.ปลื้ม ผลงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างงาน สร้างอาชีพ กว่า 300 ล้านบาท

กรอ.ปลื้ม ผลงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างงาน สร้างอาชีพ กว่า 300 ล้านบาท ประกาศครบ 54 พื้นที่ 39 จังหวัด มุ่งสู่ต้นแบบ ‘เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม’

กรอ.ปลื้ม ผลงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างงาน สร้างอาชีพ กว่า 300 ล้านบาท

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ที่มีการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เพื่อสร้างต้นแบบ ‘เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม’ ที่มีเศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมมีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความสุขและอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย BCG Model (Bio Circular Green Economy) ของกระทรวงอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การหมุนเวียนทรัพยากร และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

[รีวิว]มัดรวมจุดเด่นดอกต๊าปเครื่อง Z-Pro Series จาก YAMAWA | JSR GROUP

นายจุลพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า ปี 2566 กรอ. ได้เดินหน้าประกาศพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 ใน 21 พื้นที่ใหม่ 20 จังหวัดใหม่ หลังประสบความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 1 และ 2 รวมเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 3 ระยะ 54 พื้นที่ 39 จังหวัด ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาระดับที่ 4 (การพึ่งพาอาศัย) 4 พื้นที่ ระดับที่ 3 (ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร) 14 ที่เหลืออีก 36 พื้นที่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไป

สำหรับผลงานในปี 2565 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นแหล่งสร้างความสำเร็จในการสร้างงาน สร้างอาชีพ คิดเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ยกระดับรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ของกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มแม่บ้านหรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กว่า 400 กลุ่ม มุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติของกระทรวงอุตสาหกรรม ครอบคลุมความสำเร็จทางธุรกิจ การดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน”

“กรอ.ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง ใน 54 พื้นที่ 39 จังหวัด โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อมุ่งเป้าสู่ระดับที่ 5 ภายในปี 2580 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อีกทั้งสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินงานเชื่อมโยงกับ BCG Model ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมสีเขียว (GI : Green Industry) โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) เพื่อเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็น ‘เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม’ อย่างยั่งยืนต่อไป” นายจุลพงษ์ กล่าวปิดท้าย

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×