Monday, December 4Modern Manufacturing
×

กพร. โชว์ผลการศึกษาแหล่งศักยภาพหินอุตสาหกรรมไทย

กพร.ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์ผลการศึกษาแหล่งศักยภาพหินอุตสาหกรรมไทย และรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ปัจจัยหลักของแหล่งหินอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทย”

กพร. โชว์ผลการศึกษาแหล่งศักยภาพหินอุตสาหกรรมไทย

นายนิรันดร์  ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า ภารกิจด้านหนึ่งที่ กพร. ให้ความสำคัญ คือการบริหารจัดการแหล่งหินอุตสาหกรรมที่มีอยู่ควบคู่การแสวงหาพื้นที่ศักยภาพหินอุตสาหกรรมเพิ่มเติม เพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถใช้เป็นวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ รองรับโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ จึงจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ปัจจัยหลักของแหล่งหินอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทย” และมอบหมายให้ นายเศรษฐรัชต์  เลือดสกุล รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุมฯ

กพร. โชว์ผลการศึกษาแหล่งศักยภาพหินอุตสาหกรรมไทย

ชาร์จ EV เร่งสปีดเพียง 5 นาที เทคนิคจาก NASA | FactoryNews [Full EP.31]

นางสาวกิตติ์สิริ  แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่หินอุตสาหกรรมของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้นำข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากโครงการฯ มานำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 94 ราย หัวข้อการประชุมครอบคลุมประเด็น การทบทวนข้อมูลแหล่งหินอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมของประเทศ พื้นที่ศักยภาพหินอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกระบวนการเตรียมข้อมูลภูมิประเทศสำหรับการคำนวณปริมาณสำรองหินอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรที่มีประสบการณ์จาก กพร. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

“การประชุมครั้งนี้เป็นการส่งเสริม ต่อยอด และนำไปสู่การดำเนินการสนับสนุน สร้างองค์ความรู้ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม ให้สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา” นางสาวกิตติ์สิริ กล่าวทิ้งท้าย

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×