Tuesday, March 21Modern Manufacturing
×

บอร์ด IRPC แต่งตั้ง “กฤษณ์ อิ่มแสง” ดำรงตำแหน่ง CEO

IRPC ประกาศแต่งตั้ง นายกฤษณ์ อิ่มแสง ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนที่ 7 มีผล 1 ต.ค. 65 

บอร์ด IRPC แต่งตั้ง “กฤษณ์ อิ่มแสง” ดำรงตำแหน่ง CEO
บอร์ด IRPC แต่งตั้ง “กฤษณ์ อิ่มแสง” ดำรงตำแหน่ง CEO

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ได้มีมติแต่งตั้ง นายกฤษณ์ อิ่มแสง ดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็น “กรรมการ” และ “เลขานุการคณะกรรมการ” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนนายชวลิต ทิพพาวนิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ได้แจ้งการลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ 

รายการ AutomaTalk#2 : Talk2J ตอน จับตาเทรนด์ Warehouse & Logistics ภายใต้ยุคแห่งความยั่งยืน 📦 🚛

ปัจจุบันนายกฤษณ์ อายุ 57 ปี โดยดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  มีประสบการณ์และผ่านภารกิจในการกำกับดูแล และกำหนดทิศทางให้กับกลุ่มธุรกิจที่สำคัญของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มปตท. ดังนี้                                        

  • ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
  • กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)

สำหรับประวัติการศึกษา นายกฤษณ์ จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

นายกฤษณ์ CEO คนที่ 7 ของ IRPC จะเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุควิถีใหม่ และการเป็นมากกว่าผู้นำธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ำมัน ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์การสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×