Monday, June 24Modern Manufacturing
×

อีอีซี -สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาบุคลากรสร้างชุมชนเข้มแข็ง

อีอีซี -สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาบุคลากรสร้างชุมชนเข้มแข็ง

อีอีซี ผนึกกำลัง สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี ทุกมิติ

อีอีซี -สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาบุคลากรสร้างชุมชนเข้มแข็ง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ได้ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี เพื่อการสร้างชาติอย่างยั่งยืน” โดยมี ดร. จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สกพอ. และ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานมูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ ลงนามร่วมกัน ณ ห้อง Conference 1-2 สกพอ. โดยมีนางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการ สกพอ. และ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์  ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบันการสร้างชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฯ มีประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ 4 มิติ คือ มิติที่หนึ่ง การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชน ในสาขาที่เป็นความต้องการในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ผ่านหลักสูตรและโครงการอบรมทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อีอีซี -สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาบุคลากรสร้างชุมชนเข้มแข็ง

กว่าจะมาเป็น Reentech เจ้าของแบรนด์พื้นคอนกรีตขัดเงา CrystalFloor ที่คนเรียกกันจนติดปาก 

มิติที่สอง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และภาควิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี รวมถึงการเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อีอีซี มิติที่สาม การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ อีอีซี ให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยนวัตกรรม และมิติที่สี่ การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ และการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี

ดร. จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สกพอ. กล่าวถึง การลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติในครั้งนี้ ว่า ที่ผ่านมา สกพอ. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี อย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าสมัยใหม่ รวมทั้งการพัฒนาเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ และการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ และถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการผนึกกำลังร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี อย่างเป็นระบบ 

ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานมูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ กล่าวว่า มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้นำในทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะการนำ ภาวะการบริหาร และภาวะคุณธรรม ของบุคลากรทุกภาคส่วน มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติเล็งเห็นว่า พื้นที่ อีอีซี เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน ที่ผ่านมา จึงได้จัดหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่ อีอีซี มาแล้ว 5 รุ่น มีศิษย์เก่ามากกว่า 600 คน มีการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนแล้วกว่า 60 ชุมชน มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกับ สกพอ. ในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนให้ พื้นที่ อีอีซี เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความอารยะเจริญก้าวหน้าต่อไป

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×