Monday, June 24Modern Manufacturing
×

EEC เซ็น MOU กสทช. ให้บริการโทรคมนาคมไร้สาย 

EEC เซ็น MOU กสทช. ให้บริการโทรคมนาคมไร้สาย 

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่าง กสทช. และ สกพอ. 

EEC เซ็น MOU กสทช. ให้บริการโทรคมนาคมไร้สาย 

โดยมีนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ สกพอ. และนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี 

EEC เซ็น MOU กสทช. ให้บริการโทรคมนาคมไร้สาย 

ABB บุกตลาด SCARA เปิดตัวหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ‘IRB 930’

EEC เซ็น MOU กสทช. ให้บริการโทรคมนาคมไร้สาย 

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการอีอีซี กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับทาง กสทช. ในวันนี้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำคัญ ที่ทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่และการให้บริการโทรคมนาคมไร้สาย โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ที่จะเป็นกลไกสำคัญผลักดัน และจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล อาทิ ด้าน E-Commerce IoT ดิจิทัลคอนเทนต์ การจัดเก็บข้อมูลคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่อีอีซีจะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนสร้างนวัตกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง อีอีซี และ กสทช. ภายใต้ MOU นี้ที่สำคัญ ๆ เช่น ความร่วมมือในการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและผลักดันการลงทุนในพื้นที่อีอีซี การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล การสร้างฐานข้อมูลกลางเพื่อเชี่อมโยง และส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในการขับเคลื่อน ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล และร่วมกันส่งเสริมการศึกษา การสร้างพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5G beyond รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงภายในพื้นที่อีอีซี ต่อไปในอนาคต

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×