fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

ชมขั้นตอนกว่าจะเป็นรถ 1 คัน

MM Thailand พาผู้อ่านทุกท่านชมขั้นตอนการผลิตรถยนต์ตั้งแต่แรกเริ่มจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบ การขึ้นรูป การพ่นสี การประกอบและการตรวจสอบคุณภาพ

Volkswagen Group ได้แบ่งคลิปขั้นตอนการผลิตเป็น 6 ส่วน ได้แก่

1. การออกแบบ

2. การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์สำหรับการสร้างรถ

3. การพ่นและเคลือบสี

4. การประกอบชิ้นส่วน

5. หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต

6. แรงงานฝีมือในกระบวนการผลิต

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.