Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

สมอ. เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สมอ. เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สมอ. เดินหน้าผลักดันนโยบาย BCG เร่งพัฒนาผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) นำต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เป็นโมเดลให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้พัฒนาองค์กร

สมอ. เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายบรรจง  สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบาย BCG Economy Model เป็นตัวขับเคลื่อนที่มุ่งยกระดับระบบการผลิตในปัจจุบันไปสู่ระบบการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบและความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันมาตรการส่งเสริม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนใน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของแต่ละหน่วยงาน ทั้งในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนกองทุนต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

สมอ. เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สมอ. เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สมอ. ขานรับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับ BCG Economy Model โดยบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติพร้อมกัน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ Bio economy เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular economy และเศรษฐกิจสีเขียว Green economy โดยการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้แล้วจำนวน 520 มาตรฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. จำนวน 484 มาตรฐาน แบ่งเป็นหมวด Bio Economy จำนวน 325 มาตรฐาน หมวด Circular Economy จำนวน 68 มาตรฐาน และหมวด Green Economy จำนวน 91 มาตรฐาน และเป็นมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ หรือ มตช. อีกจำนวน 36 มาตรฐาน 

Ford จับมือ Tesla ช่วยลูกค้าเข้าถึงสถานี Supercharger ทั่วสหรัฐฯ | FactoryNews ep.59/3

รวมถึงมาตรฐานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย เช่น มาตรฐานข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กร การวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก มาตรฐานแนวทางการหาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ มาตรฐานแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรฐานสำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนำมาตรฐานไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการที่สำคัญคือ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการผลิตของเสียให้น้อยที่สุด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

นอกจากการกำหนดมาตรฐานแล้ว สมอ. ยังได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง กว่า 240 บริษัท มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ยังสามารถวัดปริมาณและรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

พร้อมทั้งแนะนำผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในองค์กร และเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นโมเดลให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนได้ต่อไป เลขาธิการ สมอ. กล่าว

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×