Thursday, March 21MM Thailand

Tag: 4.0 Sight

จับตานโยบาย 4.0 จาก 7 ประเทศยุโรป

จับตานโยบาย 4.0 จาก 7 ประเทศยุโรป

Hilight, Industrial Economics
เพราะอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ใช่เทรนด์ แต่เป็นแนวทางการผลิตและงานอุตสากรรมสมัยใหม่ที่ขจัดปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาคอขวดและปัญหาที่มองไม่เห็นได้ สร้างความโปร่งใสให้การทำงาน ทำให้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 4.0 สำหรับการผลิตกลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับทุกประเทศ ซึ่งรายงานล่าสุดจากเอกสาร 4.0 Sight จะเปิดเผยถึงนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ที่น่าสนใจจาก 7 ประเทศในสหภาพยุโรป (more…)