Friday, April 16Modern Manufacturing

Tag: SnapQC

เมื่ออุตสาหกรรมอาหารมาตรฐานคงที่ Brand Loyalty เกิดได้ไม่ยาก

เมื่ออุตสาหกรรมอาหารมาตรฐานคงที่ Brand Loyalty เกิดได้ไม่ยาก

Hilight, Machine & Devices
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของมนุษย์ในวงกว้าง โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การควบคุมมาตรฐานจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันคุณภาพนั้นกลับแปรผันตามเวลา การทำงานในอุตสาหกรรมอาหารจึงต้องแข่งกับเวลาขับเคลื่อนไปพร้อมกับการสร้างความมั่นใจในคุณภาพ เพื่อสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภคและต่อยอดสู่การเป็นลูกค้าประจำ (more…)