Monday, June 24Modern Manufacturing
×

ครม.เห็นชอบห้ามนำเข้าเศษพลาสติก หวังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ครม.เห็นชอบห้ามนำเข้าเศษพลาสติก หวังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ครม.เห็นชอบห้ามนำเข้าเศษพลาสติก หวังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบนโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

โดยนโยบายนี้จะห้ามการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศเป็นเวลา 2 ปีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและราคาเศษพลาสติกในประเทศ และป้องกันไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นที่รองรับขยะจากประเทศอื่น ๆ

ครม.เห็นชอบห้ามนำเข้าเศษพลาสติก หวังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศหลังปี 2567

ผลสรุปนโยบายดังกล่าวได้ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ โดยให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกำหนดให้เศษพลาสติกเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาภายในราชอาณาจักร

สำหรับการนำเข้าเศษพลาสติกในพื้นที่เขตปลอดอากร (ในช่วงปี 2566-2567) จะอนุญาตเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม 14 แห่งที่กำหนด ได้แก่ โรงงานทั้งหมดที่ใช้เศษพลาสติกเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออกที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร นำเข้าไม่เกินความสามารถในการผลิตจริง รวม 372,994 ตันต่อปี 

สำหรับปีที่ 1 (2566) ให้นำเข้าปริมาณร้อยละ 100 ของความสามารถในการผลิตจริง, ปีที่ 2 (2567) ให้นำเข้าปริมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของความสามารถในการผลิตจริงโดยการนำเข้าจะต้องมีมาตรการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษในประเทศ เช่น เศษพลาสติกที่นำเข้าต้องแยกชนิด ไม่ปะปนกัน สามารถนำเข้าสู่กระบวนการผลิตได้โดยไม่ต้องทำความสะอาด ต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออกเท่านั้น เป็นต้น

ส่วนการนำเข้าเศษพลาสติกในพื้นที่ทั่วไป (ในช่วงปี 2566-2567) ให้นำเข้าเฉพาะกรณีที่ไม่มีเศษพลาสติกในประเทศหรือมีปริมาณไม่เพียงพอ โดยมีหลักเกณฑ์ เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแสดงหลักฐานว่ามีความจำเป็นในการนำเข้าและไม่สามารถหาได้ในประเทศ, นำเข้าได้ในปริมาณที่สอดคล้องกับกำลังการผลิต, นำเข้ามาเพื่อเป็นวัตถุดิบเท่านั้น (ไม่รวมถึงการคัดแยกหรือย่อยพลาสติก), สามารถนำเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยไม่ต้องทำความสะอาด

ครม.เห็นชอบห้ามนำเข้าเศษพลาสติก หวังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่มาภาพ : Marc Newberry on Unsplash

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพของประชาชนคนไทยทุกคน ทำให้รัฐบาลเห็นชอบกับนโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก และเน้นการควบคุมปริมาณนำเข้าให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการรีไซเคิลขยะพลาสติกในประเทศ ป้องกันการลักลอบนำเข้า และควบคุมการประกอบกิจการพลาสติกไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในช่วงปี 2566-2567

นโยบายจากรัฐนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของประเทศไทยในการลดปริมาณขยะและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากเศษพลาสติก แต่สำหรับประชาชนทั่วไปอย่างเราเองก็อย่าลืมร่วมมือกันสร้างจิตสำนึกที่ดีในการลดการใช้งานพลาสติกที่มากเกินจำเป็นกันด้วยอีกทางนะครับ

ที่มาข่าว : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/65256

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×