Monday, March 20Modern Manufacturing
×

ครม.เห็นชอบห้ามนำเข้าเศษพลาสติก หวังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ครม.เห็นชอบห้ามนำเข้าเศษพลาสติก หวังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบนโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

ครม.เห็นชอบห้ามนำเข้าเศษพลาสติก หวังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยนโยบายนี้จะห้ามการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศเป็นเวลา 2 ปีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและราคาเศษพลาสติกในประเทศ และป้องกันไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นที่รองรับขยะจากประเทศอื่น ๆ

ห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศหลังปี 2567

ผลสรุปนโยบายดังกล่าวได้ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ โดยให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกำหนดให้เศษพลาสติกเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาภายในราชอาณาจักร

สำหรับการนำเข้าเศษพลาสติกในพื้นที่เขตปลอดอากร (ในช่วงปี 2566-2567) จะอนุญาตเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม 14 แห่งที่กำหนด ได้แก่ โรงงานทั้งหมดที่ใช้เศษพลาสติกเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออกที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร นำเข้าไม่เกินความสามารถในการผลิตจริง รวม 372,994 ตันต่อปี 

สำหรับปีที่ 1 (2566) ให้นำเข้าปริมาณร้อยละ 100 ของความสามารถในการผลิตจริง, ปีที่ 2 (2567) ให้นำเข้าปริมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของความสามารถในการผลิตจริงโดยการนำเข้าจะต้องมีมาตรการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษในประเทศ เช่น เศษพลาสติกที่นำเข้าต้องแยกชนิด ไม่ปะปนกัน สามารถนำเข้าสู่กระบวนการผลิตได้โดยไม่ต้องทำความสะอาด ต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออกเท่านั้น เป็นต้น

ส่วนการนำเข้าเศษพลาสติกในพื้นที่ทั่วไป (ในช่วงปี 2566-2567) ให้นำเข้าเฉพาะกรณีที่ไม่มีเศษพลาสติกในประเทศหรือมีปริมาณไม่เพียงพอ โดยมีหลักเกณฑ์ เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแสดงหลักฐานว่ามีความจำเป็นในการนำเข้าและไม่สามารถหาได้ในประเทศ, นำเข้าได้ในปริมาณที่สอดคล้องกับกำลังการผลิต, นำเข้ามาเพื่อเป็นวัตถุดิบเท่านั้น (ไม่รวมถึงการคัดแยกหรือย่อยพลาสติก), สามารถนำเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยไม่ต้องทำความสะอาด

ครม.เห็นชอบห้ามนำเข้าเศษพลาสติก หวังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่มาภาพ : Marc Newberry on Unsplash

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพของประชาชนคนไทยทุกคน ทำให้รัฐบาลเห็นชอบกับนโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก และเน้นการควบคุมปริมาณนำเข้าให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการรีไซเคิลขยะพลาสติกในประเทศ ป้องกันการลักลอบนำเข้า และควบคุมการประกอบกิจการพลาสติกไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในช่วงปี 2566-2567

นโยบายจากรัฐนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของประเทศไทยในการลดปริมาณขยะและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากเศษพลาสติก แต่สำหรับประชาชนทั่วไปอย่างเราเองก็อย่าลืมร่วมมือกันสร้างจิตสำนึกที่ดีในการลดการใช้งานพลาสติกที่มากเกินจำเป็นกันด้วยอีกทางนะครับ

ที่มาข่าว : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/65256

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×