Saturday, September 30Modern Manufacturing
×

“ดีพร้อม” ปั้นอาชีพ สร้างรายได้ปชช.-กลุ่มเปราะบาง

ดีพร้อม ขยายผลโครงการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น หรือ อาชีพดีพร้อม พัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต แก่ประชาชน และกลุ่มเปราะบางสร้างอาชีพต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่

“ดีพร้อม” ปั้นอาชีพ สร้างรายได้ปชช.-กลุ่มเปราะบาง

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ดีพร้อมได้ขยายผลโครงการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น หรือ อาชีพดีพร้อม พัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต ได้แก่ การทำน้ำยาล้างจาน การทำสบู่เหลว การสกรีนกระเป๋าผ้า และการทำของชำร่วย เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ถูกคุกคามทางเพศ กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสในการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับภาคครัวเรือน โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำผู้ได้รับผลกระทบฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดขึ้นที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

NEOLIX รถยนต์ไร้คนขับ 5G มาแรง! จุได้ถึง 300 กิโลกรัม

สำหรับโครงการอาชีพดีพร้อม ปัจจุบันดำเนินการฝึกทักษะชีพระยะสั้นให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 340,000 ราย หลังจากนี้จะเร่งดำเนินการในหลักสูตรที่ 2 3 และ 4 ต่อไป ทั้งนี้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่าร้อยละ 54.55 มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และกว่าร้อยละ 98.14 สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปสร้างอาชีพต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ต่อไป

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×