Wednesday, May 22Modern Manufacturing
×

BMW เริ่มทดลองผลิตเซลล์แบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ในศูนย์ CMCC

BMW เริ่มทดลองผลิตเซลล์แบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ในศูนย์ CMCC

BMW Group มุ่งยกระดับความสามารถในการพึ่งพาตนเองในการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ด้วยศูนย์ Cell Manufacturing Competence Centre (CMCC) ในเมือง Parsdorf ประเทศเยอรมนี

BMW เริ่มทดลองผลิตเซลล์แบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ในศูนย์ CMCC

โดยปัจจุบันศูนย์ CMCC แห่งนี้ได้เริ่มทำการผลิตตัวอย่างเซลล์แบตเตอรี่ที่จำเป็นไปในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชันใหม่ที่มีระยะการทำงานและความสามารถในการชาร์จที่ดีขึ้นเพื่อนำไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าประเภท ‘New Class’ ของ BMW ที่จะมีการเปิดตัวในปี 2025

แบตเตอรี่แบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นในศูนย์ CMCC แห่งนี้ถือเป็นเซลล์แบตเตอรี่ในเจเนอเรชันที่ 6 ของ BMW มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน 46 มิลลิเมตร และมีความสูงที่แตกต่างกัน 2 แบบได้แก่ 95 มิลลิเมตรและ 120 มิลลิเมตร

โดยเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ในเจเนอเรชันที่ 5 แล้วแบตเตอรี่ในเจเนอเรชันที่ 6 นี้จะมีปริมาณของนิกเกิลในด้านขั้วลบหรือแคโทดที่มากขึ้น มีปริมาณซิลิคอนเพิ่มขึ้นและมีปริมาณโคบอลต์ในด้านแอโนดหรือขั้วบวกที่ลดลง ทำให้ความหนาแน่นของพลังงานเชิงปริมาตรของเซลล์แบตเตอรี่นั้นดีขึ้นมากกว่า 20%

BMW มุ่งผลิตแบตเตอรี่ที่หมุนเวียนได้อย่างสมบูรณ์

สำหรับเป้าหมายในระยะยาวของเริ่มทดลองผลิตเซลล์แบตเตอรี่ด้วยตัวเองของ BMW นั้น นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และความสามารถในการพึ่งพาตนเองแล้ว ทาง BMW ยังมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเซลล์แบตเตอรี่ที่สามารถหมุนเวียนได้อย่างสมบูรณ์ใน Material Cycle ของบริษัท

สุดท้ายนี้ทาง BMW Group ยังได้ระบุว่าทางบริษัทนั้นได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำให้การปล่อยคาร์บอนและการใช้ทรัพยากรของบริษัทเกิดขึ้นอย่างต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และในอนาคตทาง BMW ยังคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ได้มากถึง 60% เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับการผลิตเซลล์แบตเตอรี่รุ่นปัจจุบัน

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×