Wednesday, January 19Modern Manufacturing
×

Interview

ปั้น ‘แบรนด์รอง’ พาธุรกิจระบบส่งกำลังสู่พันล้าน กลยุทธ์เหนือเมฆของสุทธิพงษ์ นิยมกชกร

ปั้น ‘แบรนด์รอง’ พาธุรกิจระบบส่งกำลังสู่พันล้าน กลยุทธ์เหนือเมฆของสุทธิพงษ์ นิยมกชกร

Hilight, Interview
ความสำเร็จนั้นเป็นนิยามที่ไม่ตายตัว ซึ่งนิยามของความสำเร็จนี้เองที่จะเป็นตัวกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่ชัดเจน ในเรื่องราวและเรื่องเล่าของวานิชรุ่งเรืองเองก็มีความสำเร็จในรูปแบบของตัวเองที่ให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่ไม่ใช่เบอร์ 1 แต่เป็นแบรนด์ระดับ Top ที่มีคุณภาพสมน้ำสมเนื้อ ซึ่งกลยุทธ์นี้เองที่ทำให้วานิชรุ่งเรืองเติบโตและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม พิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนผ่านการเวลากว่า 30 ปี ของธุรกิจ จากรุ่นบุกเบิกและส่งไม้ต่อมายังรุ่นใหม่อย่างคุณสุทธิพงษ์ นิยมกชกร ทายาทที่รับช่วงต่อทั้งธุรกิจและปณิธานองค์กร (more…)
×