Saturday, May 25Modern Manufacturing
×

NECTEC จับมือพันธมิตรระดมสมองหาความร่วมมืออุตสาหกรรม และนำเสนอหลักสูตรด้าน Factory 4.0 ในโครงการ IIoT

NECTEC สานต่อนโยบาย EEC-HDC เพื่อยกระดับแรงงานจากภาคอาชีวศึกษาเพื่อก้าวเข้าไปเป็นแรงงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหลักสูตร IIoT สำหรับนักศึกษาอาชีวในพื้นที่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดภาคการศึกษาและผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดอนาคตอุตสาหกรรมไทยให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น

NECTEC จับมือพันธมิตรระดมสมองหาความร่วมมืออุตสาหกรรม และนำเสนอหลักสูตรด้าน Factory 4.0 ในโครงการ IIoT

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมกับ ศูนย์ประสานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นำเสนอนโยบายการพัฒนากำลังคนของ EEC-HDC ด้วยการระดมสมองหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอหลักสูตรด้าน Factory 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้าน IIoT ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมซัมบาลา อำเภอบบางละมุง จังหวัดชลบุรี

NECTEC จับมือพันธมิตรระดมสมองหาความร่วมมืออุตสาหกรรม และนำเสนอหลักสูตรด้าน Factory 4.0 ในโครงการ IIoT

ภายในงานระดมสมองครั้งนี้คุณปิยวัฒน์ จอมสถาน หัวหน้าโครงการได้นำเสนอรายงานพัฒนาการของโครงการตั้งแต่ปี 2564 ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตในการพัฒนาบุคคลากรทั้งผู้สอนและผู้เรียนที่มีการขยายและติดตามผลอย่างใกล้ชิด โดยโครงการอบรม IIoT ที่จัดขึ้นนั้นยังมีการวัดผลด้วยการจัดแข่งขันภายในงาน IoT Hackaton ที่จะนำนกัศึกษาผู้สำเร็จหลักสูตรมาประชันฝีมือและแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย โดย IoT Hackaton จะถูกจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานความเชี่ยวชาญของนักศึกษาอาชีวรุ่นปัจจุบันจะถูกจัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ Modern Manufacturing ในโอกาสต่อไป

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×