fbpx
Tuesday, July 14Modern Manufacturing

หมดยุคมุกขายไต โรงงานผลิตอวัยวะมนุษย์มาแล้ว!


Dean Kamen ผู้ก่อตั้ง DEKA Research and Development มีแผนเปิดโรงงานผลิตอวัยวะมนุษย์หลังผลการทดลองปลูกถ่ายอวัยวะที่ถูกสร้างจากเนื้อเยื่อและ 3D Printer ในห้องแล็ปสำเร็จไปได้ด้วยดี

ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากประสบการณ์ของ Kamen ในการริเริ่มสร้างปั๊มที่ใช้งานกับมนุษย์ เช่น ปั๊มอินซูลินสำหรับเบาหวาน พัฒนาและต่อยอดเรื่อยมาจนถึงปี 2016 ซึ่งได้มีการทดลองปรินท์หู กระดูก และกล้ามเนื้อที่สามารถปลูกถ่ายลงไปยังสัตว์ทดลองนี้ได้ในระดับห้องทดลอง แต่สำหรับการผลิตแบบอุตสาหกรรมความแตกต่างของการอุตสาหกรรมยากับเทคโนโลยีใหม่นี้คือวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering) มีความอ่อนไหวอย่างมากรวมทั้งยังต้องผสานเทคโนโลยีทั้งออโตเมชัน หุ่นยนต์ การวิเคราะห์ขั้นสูงซึ่งยังไม่มีกลไกที่จะทำเรื่องเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ภายใต้เวลาอันสั้นและมีความเสี่ยงต่ำเหมือนอุตสาหกรรมยา
อีกไม่นานเกินรอมนุษย์จะเริ่มเล่นบทบาทของพระเจ้าในการรักษาชีวิต และไตของคุณจะเป็นได้แค่ของแท้มือสองในตลาดอวัยวะออนไลน์


Source:

http://www.industryweek.com/technology-and-iiot/creating-life-saving-industry-regenerative-manufacturing

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.