Thursday, March 30Modern Manufacturing
×

รัฐบาลอังกฤษทุ่มหลายล้าน ผลักดันการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ

รัฐบาลอังกฤษทุ่มหลายล้าน ผลักดันการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ

รัฐบาลอังกฤษ (United Kingdom) ได้มีการยืนยันการสนับสนุนเงินทุนจำนวนหลายล้านปอนด์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ในประเทศ

รัฐบาลอังกฤษทุ่มหลายล้าน ผลักดันการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ

เงินทุนกว่า 211 ล้านปอนด์ (≈ 9,000,000,000 บาท) จะถูกส่งผ่านการแข่งขัน Faraday Battery Challenge และสถาบันต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่ของประเทศอังกฤษ

โดยเงินทุนจำนวนนี้จะได้รับการจัดส่งในระหว่างปี 2022 – 2025 จากหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม UK Research and Innovation (UKRI) และได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Faraday Institution, Innovate UK และ UK Battery Industrialization Center (UKBIC)

รัฐบาลอังกฤษทุ่มหลายล้าน ผลักดันการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ

สร้างการจ้างงาน ผลักดันการเติบโตอุตสาหกรรม

รัฐบาลอังกฤษได้คาดการณ์ว่าการสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่ในครั้งนี้จะช่วยสร้างการจ้างงานกว่า 100,000 ตำแหน่งในโรงงานแบตเตอรี่ระดับ Gigafactories และใน Supply Chain ของการผลิตแบตเตอรี่ภายในปี 2040

การผลักดันและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในครั้งนี้ยังคาดว่าจะช่วยให้ภาคเอกชนกล้าที่จะก้าวเข้ามาลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต และจะช่วยส่งเสริมชีวิตของผู้คนในประเทศอังกฤษขึ้นได้อย่างทั่วถึง

การสนับสนุนเงินทุนในครั้งนี้ถือเป็นการมองภาพรวมของทิศทางในอนาคต ที่รัฐบาลอังกฤษได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดี เพราะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าแบตเตอรี่ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่นในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านั่นเอง ซึ่งเงินทุนในครั้งนี้จะทำให้ประเทศอังกฤษมีการเติบโตขึ้นไปในทิศทางใดนั้น ก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.gov.uk/government/news/record-funding-uplift-for-uk-battery-research-and-development

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×