Sunday, May 19Modern Manufacturing
×

รัฐบาลอังกฤษทุ่มหลายล้าน ผลักดันการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ

รัฐบาลอังกฤษทุ่มหลายล้าน ผลักดันการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ

รัฐบาลอังกฤษ (United Kingdom) ได้มีการยืนยันการสนับสนุนเงินทุนจำนวนหลายล้านปอนด์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ในประเทศ

เงินทุนกว่า 211 ล้านปอนด์ (≈ 9,000,000,000 บาท) จะถูกส่งผ่านการแข่งขัน Faraday Battery Challenge และสถาบันต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่ของประเทศอังกฤษ

รัฐบาลอังกฤษทุ่มหลายล้าน ผลักดันการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ

โดยเงินทุนจำนวนนี้จะได้รับการจัดส่งในระหว่างปี 2022 – 2025 จากหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม UK Research and Innovation (UKRI) และได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Faraday Institution, Innovate UK และ UK Battery Industrialization Center (UKBIC)

รัฐบาลอังกฤษทุ่มหลายล้าน ผลักดันการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ

สร้างการจ้างงาน ผลักดันการเติบโตอุตสาหกรรม

รัฐบาลอังกฤษได้คาดการณ์ว่าการสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่ในครั้งนี้จะช่วยสร้างการจ้างงานกว่า 100,000 ตำแหน่งในโรงงานแบตเตอรี่ระดับ Gigafactories และใน Supply Chain ของการผลิตแบตเตอรี่ภายในปี 2040

การผลักดันและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในครั้งนี้ยังคาดว่าจะช่วยให้ภาคเอกชนกล้าที่จะก้าวเข้ามาลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต และจะช่วยส่งเสริมชีวิตของผู้คนในประเทศอังกฤษขึ้นได้อย่างทั่วถึง

การสนับสนุนเงินทุนในครั้งนี้ถือเป็นการมองภาพรวมของทิศทางในอนาคต ที่รัฐบาลอังกฤษได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดี เพราะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าแบตเตอรี่ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่นในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านั่นเอง ซึ่งเงินทุนในครั้งนี้จะทำให้ประเทศอังกฤษมีการเติบโตขึ้นไปในทิศทางใดนั้น ก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.gov.uk/government/news/record-funding-uplift-for-uk-battery-research-and-development

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×