Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

Morgan Stanley คาด AI ส่งผลกระทบต่อแรงงานมูลค่ากว่า 4.1 ล้านล้าน USD ในเวลา 3 ปี

Morgan Stanley ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาคาดการณ์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน AI ในตลาดแรงงาน คาดการว่ามีผลกระทบต่อแรงงานในเชิงเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 4.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

Morgan Stanley คาด AI ส่งผลกระทบต่อแรงงานมูลค่ากว่า 4.1 ล้านล้าน USD ในเวลา 3 ปี

Morgan Stanley คาด AI ส่งผลกระทบต่อแรงงานมูลค่ากว่า 4.1 ล้านล้าน USD ในเวลา 3 ปี

ผลกระทบที่เกิดในภาคเศรษฐกิจจากการคาดการณ์ของ Morgan Stanley มูลค่ากว่า 4.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อแรงงานมากกว่า 40% ในกรอบเวลา 3 ปี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ภาระงานต่าง ๆ ที่เป็นระบบอัตโนมัติ และการเปลี่ยนแปลงวิธีในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจ การเติบโตของ Generative AI ชี้ให้เห็นการขยายตัวของศักยภาพของระบบอัตโนมัติ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากต้นทุนการใช้งานที่ลดลงทำให้เกิดการผลักดันการเติบโตของการผลิตซอฟต์แวร์ สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดการจ้างงานและนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของบริการ Public Cloud

บริษัทซอฟค์แวร์จะสามารถเข้าถึงมูลค่าผลกระทบ 4.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ในสัดส่วน 5% หรือ 205,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากประเมิณว่า Generative AI มีการใช้งานในองค์กรมากถึง 20% ในช่วง 3 ปีนับจากนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการใช้จ่ายถึง 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาการคาดการณ์ของ Morgan Stanley

จากการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สามารถช่วยธุรกิจ ผู้วางนโยบายและนักลงทุนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม เพราะกว่า 40% ของแรงงานนั้นจะได้รับผลกระทบ ซึ่งทำให้ความต้องการด้านการ Reskill และ Upskill เพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาศักยภาพของแรงงานเอาไว้ด้วยเช่นกัน

ที่มา:
dig.watch

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×