Monday, December 4Modern Manufacturing
×

รู้จัก ARMBench ชุดข้อมูลฝึกหุ่นยนต์สำหรับงาน Pick & Place จาก Amazon

ARMBench ชุดข้อมูลสำหรับการฝึกหุ่นยนต์ในงาน Pick & Place ที่ถูกเก็บรวบรวมมาจากคลังสินค้าของ Amazon ที่สามารถร้องขอข้อมูลใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ภายใต้ Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License หรือ CC BY 4.0 ครอบคลุมการใช้งาน 3 รูปแบบ การจัดกลุ่มวัตถุ, การระบุยืนยันวัตถุและการตรวจสอบวัตถุที่ผิดพลาดเสียหาย

รู้จัก ARMBench ชุดข้อมูลฝึกหุ่นยนต์สำหรับงาน Pick & Place จาก Amazon
รู้จัก ARMBench ชุดข้อมูลฝึกหุ่นยนต์สำหรับงาน Pick & Place จาก Amazon

ARMBench นั้นเป็น Benchmark Dataset หรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการรับรู้และจัดการความท้าทายของหุ่นยนต์ในงาน Pick & Place โดยชุดข้อมูลนั้นได้มาจากคลังสินค้าของ Amazon ที่ครอบคลุมวัตถุและการตั้งค่าที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป มีทั้งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวสำหรับการทำงานในแต่ละขั้นของหุ่นยนต์ ตั้งแต่การหยิบ การย้าย และการวางด้วยคำอธิบาย (Annotation) ที่มีคุณภาพสูง

ชุดข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมงาน Computer Vision 3 รูปแบบ ได้แก่ การจัดกลุ่มวัตถุ, การระบุวัตถุ และการตรวจจับความผิดพลาดในภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

การจัดกลุ่มวัตถุ (Object Segmentation) – มีลาเบลคุณภาพสูงมากกว่า 450,000 ชิ้น บนภาพมากกว่า 50,000 ภาพ

การระบุวัตถุ (Object Identification) – ชุดข้อมูลการจดจำวัตถุที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันกว่า 200,000 วัตถุ

การตรวจจับความผิดพลาด (Defect Detection) – ข้อมูลสำหรับการหยิบจับวัตถุหลากชนิดที่ถูกระบุว่าเป็นความผิดพลาด ด้วยภาพนิ่งมากกว่า 19,000 ภาพ และภาพเคลื่อนไหวมากกว่า 4,000 ภาพ

สนใจดาวน์โหลด/ขออนุญาติใช้งานตามลิขสิทธิ์ CC BY 40 ได้ที่:
Amazon

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×