Sunday, October 22MM Thailand

System

แนวทางการนำคอนเดนเสทกลับมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

แนวทางการนำคอนเดนเสทกลับมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

Hilight, System
หม้อไอน้ำเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและมีความสําคัญอย่างมากในกระบวนการทํางาน และการผลิตทั้งในอาคารและโรงงานที่ต้องการใช้พลังงานความร้อน หม้อไอน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานค่อนข้างสูง ซึ่งหากสามารถใช้งานและควบคุมหม้อไอน้ำให้ทํางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหม้อไอน้ำและลดการใช้พลังงานได้ ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการใช้งานและอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ (more…)
9 แนวทาง ลดต้นทุนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

9 แนวทาง ลดต้นทุนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

Hilight, System
การลดต้นทุนถือเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีต้นทุน ทั้งวัตถุดิบ แรงงาน ปัจจัยเหล่านี้ หากได้รับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้ลดต้นทุนลงได้ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั้นถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการปรับรูปแบบการทำงาน (more…)
ทำไม? ต้องตรวจสอบคุณภาพ ระบบไฟฟ้าโรงงาน

ทำไม? ต้องตรวจสอบคุณภาพ ระบบไฟฟ้าโรงงาน

System
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการขับเคลื่อนของเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งกระบวนการผลิตที่ดีนั้น เครื่องจักรต้องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ผลิตสินค้าได้คุณภาพตามมาตรฐาน และตรงตามเวลาที่กำหนดโดยมีระบบไฟฟ้าโรงงานเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ (more…)
ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ประหยัดอย่างไร ให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ประหยัดอย่างไร ให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า

Hilight, System
ระบบปรับอากาศในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ถือว่ามีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุด ในบางแห่งสัดส่วนการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศอาจสูงกว่า 50% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในอาคาร ดังนั้น การออกแบบระบบปรับอากาศที่ดี มีการใช้งานและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องจะทำให้ประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น (more…)
การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ในกระบวนการผลิตอาหาร

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ในกระบวนการผลิตอาหาร

Hilight, System
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารหรือ HACCP นั้นเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้การผลิตอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน GMP, PRP หรือ CP โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานความปลอดภัยอาหารโลก Global Food Safety Standards (GFSI) ซึ่งไม่เพียงแต่ความสะอาดปลอดภัยของเครื่องมือ ชิ้นส่วน วัตถุดิบแล้ว การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกวิธีถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วยังสามารถยืดอายุของสินค้าที่วางจำหน่าย (Shelf Life) ได้อีกด้วย (more…)
เป็นมากกว่าบรรจุภัณฑ์

เป็นมากกว่าบรรจุภัณฑ์

System
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นยุโรป สหรัฐ หรือแม้แต่ญี่ปุ่น ล้วนให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นวัสดุที่ช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าเท่านั้น ในด้านการตลาดบรรจุภัณฑ์ยังเป็นสิ่งดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจในตัวสินค้าจนอาจจะมีอิทธิพลมากกว่าสินค้าที่อยู่ภายใจเสียอีก (more…)
ISO 19859: 2016 ว่าด้วยเรื่องของการจัดซื้อเครื่องจักร พลังงานกังหันก๊าซ

ISO 19859: 2016 ว่าด้วยเรื่องของการจัดซื้อเครื่องจักร พลังงานกังหันก๊าซ

System
การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยต้องใช้โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อรองรับการผลิตจากแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน ซึ่งโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine) เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องต้นกำลัง ได้พลังงานจากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซลกับความดันสูงจากเครื่องดันอากาศในห้องเผาไหม้ เกิดเป็นไอร้อนที่ความดันและอุณหภูมิสูง ไปขับดันใบกังหันและเพลากังหันไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า (more…)
2 มาตรฐาน ISO แนวทางยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2 มาตรฐาน ISO แนวทางยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

System
การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนด พัฒนา และปรับปรุงให้สัมฤทธิ์ผล มาตรฐาน ISO เป็นที่รู้จักในแวดวงอุตสาหกรรมในการใช้เพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ เกิดระบบแบบแผนในงานและบุคลากรในองค์กร ลดความผิดพลาดในการทำงาน ส่งผลให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัท หรือองค์กรใดได้รับ ISO ก็หมายความว่า สินค้าหรือบริการขององค์กรนั้น เข้าขั้นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (more…)
การสอบสวนอุบัติเหตุ อีกหนึ่งวิธีปฏิบัติเพื่อทราบสาเหตุพื้นฐาน

การสอบสวนอุบัติเหตุ อีกหนึ่งวิธีปฏิบัติเพื่อทราบสาเหตุพื้นฐาน

Hilight, System
อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะนำมาซึ่งความเสียหาย ทั้งต่อชีวิตทรัพย์สิน กระบวนการผลิต ตลอดจนภาพพจน์ และชื่อเสียง ดังนั้น หากทุกองค์กรได้มีระบบและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุพื้นฐาน (Basic Cause) ของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงแล้ว การวางแผน ควบคุม และป้องกันมิให้อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก ก็จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรให้ความสำคัญของการสอบสวนอุบัติเหตุทุกครั้ง เมื่อมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และต้องถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องค้นหาให้ทราบถึงสาเหตุอันแท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ (more…)
ส่อง IPM แนวคิดการป้องกันแมลงรบกวนในโรงงานแปรรูปอาหาร

ส่อง IPM แนวคิดการป้องกันแมลงรบกวนในโรงงานแปรรูปอาหาร

System
การเก็บรักษาผลผลิตและสินค้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแมลงรบกวนที่สามารถส่งผลเสียต่อธุรกิจได้อย่างร้ายแรง ซึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆ ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารนั้น มีปัจจัยที่เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์และอยู่อาศัยของเหล่าแมลงรบกวน อันเป็นปัญหาหลักที่ต้องได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีด้วยขั้นตอนที่มีประสิทธิผลและเด็ดขาด (more…)
Menu
MM Thailand